Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI 21.06.2024 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z §22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 10.00  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Pałacu „Noce i Dnie” przy ul. Pałacowa 4, 05-332 Nowa Pogorzel.
 
Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w przypadku braku kworum w pierwszym terminie ustala się drugi termin Zebrania w tym samym miejscu w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 10.30. W drugim terminie Zebranie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli. 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w dniu 21.06.2024r.” – Uchwała Nr 1/ZP/2024.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” obradującego w dniu 21.06.2024 roku” –
    Uchwała Nr 2/ZP/2024.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
7. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 3/ZP/2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 4/ZP/2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 5/ZP/2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim” – Uchwała nr 6/ZP/2024.
13. Zgłoszenie Kandydata/ów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim w związku z uzupełniającymi wyborami do Składu Rady, z Grupy Członkowskiej Oddziału Stanisławów. 
14. Przekazanie formularzy i załączników dotyczących oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej Kandydata/ów na Członka Rady, w celu weryfikacji przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości.
15. Przekazanie formularzy i załączników dotyczących oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej, oraz oceny kolegialnej  Rady Nadzorczej, w celu weryfikacji przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości. 
16. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023 r.”
17. Przedstawienie sporządzonego przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023 r.” i sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
18. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
19. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości w zakresie oceny pierwotnej indywidualnej Kandydata/ów zgłoszonych do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  – Uchwała Nr 7/ZP/2024,
2) uzupełniającego wyboru Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim z Grupy Członkowskiej Oddziału Stanisławów – Uchwała nr 8/ZP/2024
3) przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości w zakresie oceny wtórnej indywidualnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 9/ZP/2024,
4) przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. odpowiedniości w zakresie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim – Uchwała nr 10/ZP/2024,
5) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023r.”- Uchwała Nr 11/ZP/2024,
6) zatwierdzenia sporządzonego przez  Zarząd „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023r.” – Uchwała Nr 12/ZP/2024,
7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim  za 2023r. –  Uchwała Nr 13/ZP/2024,
8) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim za 2023 r.-  Uchwała Nr 14/ZP/2024,
9) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 rok – Uchwała Nr 15/ZP/2024,
10) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim – Uchwała Nr 16/ZP/2024,
11) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Panu Jackowi Lipcowi za 2023 rok– Uchwała Nr 17/ZP/2024,
12) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim Pani Agacie Kubickiej za 2023 rok– Uchwała Nr 18/ZP/2024,
13) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego  w Mińsku Mazowieckim Pani Elizie Mashaley za 2023 rok – Uchwała Nr 19/ZP/2024,
14) wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - Uchwała Nr 20/ZP/2024.
21. Dyskusja i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:
Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Placówkach Banku.
 
Z wyrazami szacunku
 
Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Mińsku Mazowieckim
 
 
wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.