Członkowie Banku

Sprawozdawczo-wyborcze Zebrania Grup Członkowskich w 2022r.

Sprawozdawczo-wyborcze Zebrania Grup Członkowskich w 2022r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, na podstawie §37 ust. 6 Statutu, serdecznie zaprasza Członków naszego Banku na sprawozdawczo-wyborcze Zebrania Grup Członkowskich w następujących oddziałach:

 

L.p.

Grupa Członkowska

Data i godzina

Miejsce

1.

Oddział w Mińsku Mazowieckim

 

12.05.2022r. godz. 11.00

 

 

Dom Weselny "ESTA"
ul. Przemysłowa 8,
05-300 Mińsk Mazowiecki

2.

Oddział w Dębem Wielkim

 

28.04.2022r. godz. 14:00

 

Oddział BS Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie

3.

Oddział w Dobrem               

 

05.05.2022r. godz. 14:00

 

Oddział BS Dobre
ul. Kościuszki 31,

05-307 Dobre

4.

Oddział w Jakubowie

26.04.2022r. godz. 14:00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej

w Jakubowie

ul. Szkolna 9,

05-306 Jakubów

5.

 

Oddział w Kołbieli

           

10.05.2022r. godz. 13:00

Oddział BS Kołbiel

ul. 1 Maja 29
05-340 Kołbiel

6.

 

Oddział w Latowiczu

 

06.05.2022r. godz. 14:00

Oddział BS Latowicz

ul. Świętego Ducha 5,
05-334 Latowicz

7.

 

Oddział w Poświętnem         

 

11.05.2022r. godz. 14:00

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem

ul. Jana Pawła II 43,
05-326 Poświętne

8.

 

Oddział w Siennicy   

 

 

29.04.2022r. godz. 13:00

 

Oddział BS Siennica

ul. Bankowa 1,
05-332 Siennica

9.

 

Oddział w Stanisławowie     

 

 

25.04.2022r. godz. 14:00

 

Oddział BS Stanisławów

ul. Krótka 1,
05-304 Stanisławów

 

 

 

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie Porządku obrad i Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Wybór Komisji postulatów i wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie kandydatów na delegatów.
 7. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021r.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021r.
 10. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 11. Przedstawienie zadań na 2022 rok.
 12. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego ZP.
 13. Ocena wywiązywania się Członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 14. Dyskusja.
 15. Postulaty i wnioski pod adresem Banku.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z §37 ust. 7 Statutu Banku Zebranie Grupy Członkowskiej posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu Grupy.

Regulamin zebrania Grupy Członkowskiej

Zostań Członkiem Naszego Banku

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

 

Główne prawa i obowiązki:

 • udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • prawo wyboru i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego na zasadach określonych w statucie,
 • otrzymywanie od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 • udział w nadwyżce bilansowej w postaci dywidendy,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego,
 • troszczenie się o dobro Banku i jego rozwój, dbanie o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych,
 • zapobieganie działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego,
 • uczestniczenie w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • członek jest zobowiązany  zawiadomić pisemnie Bank  o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Wpisowe i udziały
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe 50 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 220 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

 • udziały członkowskie w Banku Spółdzielczym są niezbywalne,
 • spadkobierca zmarłego członka Banku Spółdzielczego dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku Spółdzielczego lub złożył deklarację przystąpienia do Banku Spółdzielczego. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów,
 • Członek może, w deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi Spółdzielczemu, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku Spółdzielczego,
 • spadkobiercy dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku Spółdzielczego bez obowiązku wniesienia wpisowego. Przyjęcie w poczet członków następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku Spółdzielczego przez spadkobiercę Bank Spółdzielczy jest obowiązany wypłacić spadkobiercy równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka na zasadach obowiązujących w statucie.
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.